§ 1
Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich osób przebywających na terenie lokalu N22 Room zlokalizowanego w Nisku, Sandomierska 8.
Właścicielem lokalu jest firma G.B.T. GSM Tomczyk Grzegorz , Kopernika 6/17 , 23-200 Kraśnik . nip 865-220-31-18, zwany dalej w skrócie N22 Room lub Wynajmujacym
2. Na terenie N22 Room obowiązuje bezwzględny zakaz –
palenia wyrobów tytoniowych wewnątrz lokalu,
zażywania środków odurzających,
przebywania po czasie wynajmu
3. N22 Room zastrzega sobie prawo do wyproszenia bez podania przyczyny oraz nie zezwolenia na wejście na teren lokalu osób min :
Pod wpływem środków odurzających lub innych substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy.
4. Na terenie N22 Room obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia broni palnej, noży, paralizatorów oraz jakichkolwiek innych niebezpiecznych narzędzi.Nie można też organizować gier hazardowych
5. N22 Room nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu w związku z przebywaniem na terenie lokalu.
6. Osoby przebywające w lokalu zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zasad panujących na terenie lokalu oraz poszanowania najętego sprzętu.
7. N22 Room nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie lokalu przedmioty wartościowe, a w szczególności pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, biżuterię.
8. W przypadku doprowadzenia do strat lub szkód materialnych  osoby, najmujące lokal  zostaną pociągnięte do odpowiedzialności materialnej.
9. W trakcie realizacji procesu rezerwacji należy podać imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane podawane opcjonalnie w celu ułatwienia kontaktu pracowników N22 Room z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez N22 Room  w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji. Administratorem danych jest N22 Room. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt N22 Room w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

10. Wszelkie reklamacje prosimy składać drogą mailową na adres serwisgsmkrasnik@gmail.com. Zostaną one rozpatrzone w przeciągu 10 dni roboczych.

                                                                                                                            § 2
Aby zarezerwować termin należy dokonać wpłaty poprzez stronę internetową zgodnie z cennikiem w kalendarzu, zaksięgowanie wpłaty jest równoznaczne z rezerwacją terminu.
Najemca ponosi odpowiedzialność za osoby trzecie które, wpuszcza na teren lokalu N22 Room .
W dniu najmu Najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji 300 zł na poczet ewentualnych zniszczeń i szkód materialnych wyrządzonych przez Najmującego i osoby znajdujące się podczas najmu w lokalu.   Jeżeli lokal zostaje zwrócony w stanie niepogorszonym zwracana jest kaucja w terminie do 3 dni od dnia najmu. W wypadku strat przewyższających kwotę wpłaconej kaucji – wystawieniem na Najemcę faktury 5 dniowej przenoszącej koszt poniesionych przez Wynajmującego strat wraz kosztami manipulacyjnymi.

Do szkód materialnych pokrywanych przez Najemcę zaliczyć należy w szczególności –
zabrudzenia tapicerek oraz drobne uszkodzenia jej faktury,
uszkodzenia obić mebli,
uszkodzenia sprzętu znajdującego się w lokalu,
zarysowania lub wgniecenia na przedmiotach znajdujących się wewnątrz lokalu,
oraz wszelkie inne uszkodzenia oraz straty materialne wynikające z działania najemcy lub jego rażącego niedbalstwa.

 

Rezerwujący zobowiązany jest zwrócić Lokal Wynajmującemu w stanie niepogorszonym oraz usunąć z Lokalu rzeczy stanowiące jego własność, a w szczególności do posprzątania śmieci w lokalu (w tym pustych butelek, opakowań po wniesionych produktach spożywczych) dotyczy to zarówno wnętrza lokalu jak i terenu wokoło budynku w którym znajduje się N22 Room. Worki ze śmieciami należy wynieść do kontenera znajdującego się przy Lokalu.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdej chwili na wypadek wystąpienia przyczyn losowych niezależnych od Wynajmującego takich jak zalanie, pożar,awarie wyposażenia czy inne skutkujące brakiem możliwości oddania Lokalu do bezpiecznego użytkowania. W wypadku zaistnienia takiej sytuacji, całość wpłaty zostaje zwrócona w przeciągu 5 dni roboczych.
Odwołanie najmu przez Klienta później niż 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem skutkuje pociągnięciem do odpowiedzialności finansowej w wysokości 50% kwoty najmu. Odwołanie najmu przez Klienta przed terminem 2 tygodni skutkuje pobraniem opłaty manipulacyjnej w kwoty 150 zł.